Już niebawem na targach LogiMAT 2020 w Stuttgarcie firma Dematic zaprezentuje innowacje i znormalizowane rozwiązania z zakresu automatyzacji. W dniach 10-12 marca niekwestionowany specjalista in-tralogistyki przedstawi między innymi swoje nowe rozwiązanie zwane Micro-Fufillment. Kryjący się pod tą nazwą innowacyjny system automatyzacji starannie dostosowano do wymagań detalistów o wyso-kich wskaźnikach przepustowości – system automatycznie kompletu-je zamówienia w czasie maksymalnie jednej godziny.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Kolejną atrakcją będzie premiera nowego systemu Dematic Multis-huttle 2 E obejmująca jego pokaz na żywo. System przechowuje, bufo-ruje i szereguje produkty pomiędzy magazynem a kompletacją za-mówień. Ponadto, w celu optymalizacji przechowywania palet, zasto-sowano w nim rozwiązanie Dematic Pallet Unit Storage Handling (PUSH), dzięki czemu składający się ze sprawdzonych komponentów modułowy system konfigurowany jest zgodnie z konkretnymi wyma-ganiami klienta. Oferowane przez sztuczną inteligencję (AI) możliwo-ści dla intralogistyki Dematic pokaże na przykładzie systemu Auto-mated Mixed Case Palletizing System (AMCAP). Wszystkie te nowinki będzie można osobiście poznać w nowo zaprojektowanej i powiększo-nej do dwóch pięter ekspozycji Dematic w Hali 1 (stoisko H61).

Naszą misją jest współpraca z klientami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, których modułowość zapewnia elastyczność i skalowalność. Celem jest stała optymalizacja i wydajna obsługa materiałów, nawet w przypadku wzrostu lub zmian procesowych w przyszłości – podkreśla Jessica Heinz, dyrektor ds. marketingu i rozwo-ju biznesu Dematic na Europę Centralną. Dzięki swojemu nowemu roz-wiązaniu Micro-Fufillment, ekspert w obszarze intralogistyki – Dematic – ustanawia nowe standardy dystrybucji wielokanałowej. Innowacyjny sys-tem automatyzacji kompletuje zamówienia w pełni automatycznie w cią-gu maksymalnie jednej godziny. Dzięki zwartej konstrukcji o powierzchni mniejszej niż 900 m2 można go instalować w miastach bezpośrednio na zapleczach sklepów detalicznych lub jako osobne miejskie centra reali-zacji, co wpływa na szybkość dotarcia do konsumenta końcowego przy znacznie skróconym czasie dostawy.


Rozwiazanie Dematic Micro-Fufillment składa się ze sprawdzonych technologii, takich jak Dematic Multishuttle. Na targach LogiMAT Dematic po raz pierwszy publicznie zaprezentuje jego najnowszą generację, De-matic Multishuttle 2 E, który służy optymalizacji przechowywania i wyszu-kiwania zunifikowanych i znormalizowanych opakowań. Ta nowa wersja systemu zapewnia wyższą przepustowość przy zwiększonej dokładności, jednocześnie współpracując ze wszystkimi obecnymi komponentami skrajni, takimi jak szyny, przenośniki podnośnikowe i regałowe, oraz z opatentowanym, unikalnym systemem transferu między alejkami. Roz-wiązanie dynamicznie relokuje towary w czasie rzeczywistym, dostarcza-jąc właściwy produkt we właściwe miejsce we właściwym czasie, jedno-cześnie zapewniając monitorowanie kluczowych wskaź¬¬ników wydajno-ści. W konsekwencji gwarantuje to przejrzystość obsługi. Oprogramowa-nie Dematic iQ (lub alternatywnie opcja SAP) koordynuje wszystkie pro-cesy logistyczne w magazynie pomiędzy kompletacją a pakowa-niem.

Na stoisku zaprezentowane zostanie również zoptymalizowane rozwią-zanie do automatyzacji przechowywania palet, Dematic PUSH. System działa na zasadzie modułowej – jest konfigurowany stosownie do wyma-gań ze sprawdzonych i zoptymalizowanych komponentów standardo-wych, co poz¬wala na krótkie czasy instalacji. Zwarta konstrukcja i wysoka gęstość przechowywania umożliwiają również optymalizację wykorzy-stania dostępnej przestrzeni. W porównaniu z ręcznym magazynem palet oszczędności sięgają 20%. Wydajność wynosi do 400 palet na godzinę.

Podczas LogiMAT 2020 Dematic pokaże pierwsze zastosowanie AI w zautomatyzowanym rozwiązaniu AMCAP – wysokowydajnym systemie do uszeregowanej, w pełni automatycznej paletyzacji różnych towarów i opakowań na paletach lub kontenerach rolkowych. Skalowalna kon-strukcja umożliwia elastyczną przepustowość rzędu kilku tysięcy pojem-ników na godzinę w trybie wielozmianowym.

Źródło: Dematic

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top