513

Jak w praktyce wygl?da automatyzacja w produkcji mebli? Znakomitym przyk?adem zastosowania automatyzacji w produkcji mebli jest firma AICHINGER GmbH z siedzib? w Wendelstein w Niemczech, oferuj?ca rozwi?zania do aran?acji wn?trz dla przemys?u spo?ywczego. W zakresie jej dzia?alno?ci jest dostarczanie urz?dze?, o?wietlenia i profesjonalnych kuchni dla piekarni, kawiarni, sklep?w mi?snych, delikates?w, supermarket?w, restauracji czy hoteli na ca?ym ?wiecie. W portfolio znajdziemy du?e projekty dla powierzchni si?gaj?cych nawet 1500 m?, kt?re realizowane s? w ekspresowym tempie. Przyk?ad: cz??? us?ugowo-spo?ywcza na lotnisku w Wiedniu. Przedsi?biorstwo produkuj?ce zabudowy i wyposa?enia profesjonalne realizuje oko?o 2 tysi?ce indywidualnych projekt?w rocznie, niezb?dne jest efektywne zarz?dzanie, przy jednoczesnym zachowaniu ogromnej r??norodno?ci dzia?a?. W zwi?zku z tym, firma zdecydowa?a si? wdro?y? kompletne rozwi?zanie proALPHA ERP. Konfigurator produktu dostosowany zosta? do niemal 1200 r??nych komponent?w, ulepszono kontrol? koszt?w, zastosowano sta?y odczyt i archiwizacj? nap?ywaj?cych oraz wyp?ywaj?cych dokument?w, a tak?e wdro?ono gwarancj? szybkiego terminu dostawy. S? to bezsprzecznie g??wne korzy?ci z tego kroku, ale nale?y tak?e pami?ta? o korzy?ciach p?yn?cych w stron? pracownik?w. System ERP obejmuje wszystkie zadania i jest u?ywany przez ponad 180 pracownik?w firmy. Ka?dy z nich ma dost?p do tych samych dokument?w projektowych, a tak?e tych samych status?w, z automatycznie przypisanymi cennikami. Podnosi to zatem komfort pracy, optymalizuje koszty i zwi?ksza wydajno??. Jak zapewnia dr Hans-Georg Rummler, CEO w AICHINGER GmbH ? ?U?ywamy proALPHA od 2002 roku. Dzi?ki temu systemowi nadal mo?emy z powodzeniem si? rozwija?.?. Producenci mebli stoj? przed now? rewolucj? przemys?ow? i powinni by? gotowi inwestowa? w nowoczesne systemy. Wprowadzenie automatyzacji proces?w produkcji mebli jest kluczem utrzymania tytu?u lidera na rynku, a tak?e szans? na znalezienie si? w ?cis?ej czo??wce najlepszych producent?w na ?wiecie. Jak pokazuj? przyk?ady wdro?e? system?w ERP, odpowiednie narz?dzie jest dost?pne i doskonale sprawdza si? w praktyce, umo?liwiaj?c planowanie i nadzorowanie produkcji krok po kroku. Zapoznaj si? ze szczeg??ami i korzy?ciami z wdro?enia. Nie zwlekaj ? to szansa na rozw?j i inwestycja na lata! Wi?cej o systemie ERP dla bran?y meblowej dowiesz si? tutaj: https://erp-dla-produkcji.pl/przemysl-meblarski/ Wejd? te? na: https://www.proalpha.com/pl/

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top