Według badania Capgemini, duże firmy rozpoczęły średnio 29 projektów cyfryzacji w swoim łańcuchu dostaw, ale aż 86% z nich nie jest w stanie wdrożyć ani jednego projektu na dużą skalę.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Badanie Capgemini ujawnia znaczną lukę między oczekiwaniami firm w zakresie digitalizacji ich łańcucha dostaw a osiągniętymi wynikami. Podczas gdy połowa badanych organizacji uważa cyfryzację łańcucha dostaw za jeden z trzech najważniejszych priorytetów, większość z nich nadal ma trudności z realizacją projektów poza fazą testów lub wdrożeń pilotażowych o ograniczonej skali (86%).

Firmy, które przymierzają się do cyfryzacji swoich łańcuchów dostaw często muszą się zmierzyć z wieloma wstępnymi czynnikami, które mają wpływ na cały ten proces. Muszą poradzić sobie z długiem technologicznym, czyli na przykład przestarzałą infrastrukturą IT czy tak fundamentalnym wyzwaniem jak brak dostępu do sieci w obrębie stref produkcyjnych czy magazynowych. Bardzo często barierami wejścia do projektów transformacji cyfrowej są też ograniczenia organizacyjne, szczególnie w wypadku globalnych lub rozproszonych podmiotów, kiedy po udanym wdrożeniu pilotażowym o ograniczonej skali trudno jest je rozszerzyć na całą firmę.

Andrzej Zych, Enterprise Architect w Cloud Infrastructure Services Capgemini Polska.


Redukcja kosztów i wzrost przychodów: główne cele digitalizacji łańcucha dostaw

Firmy inwestują w łańcuchy dostaw głównie w celu osiągnięcia oszczędności (77%), zwiększenia obrotów (56%) i przyjęcia nowych modeli biznesowych (53%). Digitalizacja łańcucha dostaw jest jednym z priorytetów organizacji, szczególnie w Wielkiej Brytanii (58%), Włoszech (56%), Holandii (54%) i Niemczech (53%). Entuzjazm firm w projektach cyfryzacji łańcucha dostaw tłumaczy się potencjałem, jaki reprezentują w zakresie zwrotu z inwestycji (ROI). Według badania, łańcuch dostaw i automatyzacja zakupów oferuje zwrot z inwestycji średnio na poziomie 18%, w porównaniu z 15% w przypadku zasobów ludzkich, 14% w przypadku technologii informatycznych, 13% w przypadku obsługi klienta i 12% w przypadku finansów, rachunkowości i badań i rozwoju. Ponadto inwestycje w automatyzację łańcucha dostaw amortyzuje się zazwyczaj w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy.

Zbyt rozproszone inwestycje i trudności we wdrażaniu projektów pilotażowych na dużą skalę

Badane organizacje mają średnio 29 projektów digitalizacji łańcucha dostaw w fazie projektowania, weryfikacji poprawności koncepcji lub w fazie pilotażowej. Tylko 14% z nich z powodzeniem wdrożyło przynajmniej jedną z tych inicjatyw w kilku miejscach lub w całej firmie. Z drugiej strony, wśród firm, które z powodzeniem zrealizowały taki projekt, 94% z nich dostrzega, że ich wysiłki zostały nagrodzone spodziewanym wzrostem obrotów.

Wydaje się, że firmy mają tendencję do zbytniego rozproszenia wysiłków, nie koncentrując się w wystarczającym stopniu na priorytetach strategicznych. Rzeczywiście, organizacje, które z powodzeniem zdigitalizowały swoje łańcuchy dostaw na dużą skalę, zarządzały średnio sześcioma projektami w fazie proof-of-concept, w porównaniu z 11 w przypadku tych, które poniosły porażkę.

W badaniu podkreślono również istotne różnice w procedurach i metodologiach stosowanych przez te dwa typy organizacji. Znaczna większość firm, które z powodzeniem zakończyły cyfryzację, miała jasno określoną procedurę oceny powodzenia projektów pilotażowych (87% w porównaniu z 24%), a także jasne kryteria ustalania priorytetów inwestycyjnych (75% w porównaniu z 36%).

Większość dużych firm zrozumiała znaczenie digitalizacji łańcucha dostaw. Jednakże niewiele z nich wdrożyło mechanizmy i procedury niezbędne do jej realizacji. Organizacje prowadzą jednocześnie zbyt wiele projektów, bez przyjęcia ukierunkowanego i długofalowego podejścia, które sprawiło, że liderzy rynkowi odnieśli sukces w tym obszarze. Digitalizacja łańcucha dostaw wymaga racjonalizacji bieżących inwestycji, realizacji rentownych projektów, a także zaangażowania dostawców i dystrybutorów w proces zmian, ale co najważniejsze ciągłego wsparcia liderów organizacji.
Andrzej Zych, Enterprise Architect w Cloud Infrastructure Services Capgemini Polska


Etapy udanej transformacji łańcucha dostaw Raport zaleca, aby firmy zwróciły się do organizacji, które z powodzeniem zrealizowały duże projekty i skoncentrowały się na trzech poniższych punktach:
  • Promowanie digitalizacji i dostosowanie celów: wysiłki na rzecz transformacji zorganizowane przez kierownictwo. Digitalizacja łańcucha dostaw jest złożonym procesem, który obejmuje planowanie, zakupy, IT i HR, a zatem nie może być zarządzany przez jeden dział. Liderzy muszą promować tę transformację i zapewnić strategiczny kierunek w wyznaczaniu celów i priorytetów. Digitalizacja ta jest niezbędna do osiągnięcia celów firmy i musi iść w parze z ogólnymi wysiłkami - na przykład zwiększającymi przejrzystość i satysfakcję klienta - tak aby nie ograniczała się do cięcia kosztów.
  • Łączenie różnych podmiotów: partnerów w górę i w dół łańcucha dostaw (dostawców i dystrybutorów/usługodawców logistycznych) zaangażowanych w ten proces. Decydujące znaczenie dla powodzenia projektów ma również likwidacja silosów i barier pomiędzy działami wewnętrznymi i partnerami, aby jak najszerzej rozciągnąć wymagany łańcuch dostaw i maksymalizować korzyści wynikające z procesu cyfryzacji.
  • Rozwijanie talentów: Podczas gdy poprzednie kroki pozwalają na stworzenie cyfrowego łańcucha dostaw, firmy muszą również myśleć w dłuższej perspektywie czasowej, inwestując w rozwój kultury zorientowanej na klienta i puli talentów, aby ją utrzymać. Firmy muszą zatem opracować strategię przyciągania, zatrzymywania i szkolenia pracowników. Kluczowa jest również edukacja - pokazanie z jednej strony wszystkich korzyści płynących z cyfryzacji i praktycznych jej aspektów jak i oswojenie z procesem, który może wydawać się początkowo skomplikowany lub czasem nawet postrzegany jako zagrożenie dla istniejących miejsc pracy.

Teoria zrealizowana w praktyce

W raporcie Capgemini można znaleźć także przegląd 25 najczęściej stosowanych obecnie przypadków cyfryzacji łańcucha dostaw. Przeanalizowano łatwość wdrożenia i wartość każdego z nich oraz podkreślono te, które mogą przynieść korzyści strategiczne. W szczególności RPA i IoT są często wykorzystywane w takich zastosowaniach, jak przetwarzanie zamówień, inteligentne czujniki do monitorowania opakowań produktów oraz aktualizacja i konserwacja podłączonych produktów. Konkretne przykłady pokazują oszczędność czasu i kosztów oraz wzrostu jakości produktów i satysfakcji klientów.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top