Wzrost wydatków na zakup smartfonu, tabletu czy laptopa planuje w tym roku tylko 13% konsumentów. To o około 1/5 mniej niż w 2014 roku – wynika z badania przeprowadzonego przez Accenture na grupie 28 tys. respondentów z 28 krajów, w tym z Polski. Rośnie natomiast popyt na urządzenia, które działają w sieci, tzw. Internet of Things (IOT). Wzrost nie równoważy jednak spadku zainteresowania tradycyjnymi urządzeniami. Niezależnie od tych trendów rośnie znaczenie usług finansowych, w których wykorzystywane są urządzenia mobilne.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Blisko połowa badanych przez Accenture konsumentów z Unii Europejskiej posiada tablet. Podobnie jest w skali globalnej. W Europie Środkowej nasycenie tabletami jest nieco mniejsze. Jego posiadanie zadeklarowało 41% badanych. W Polsce odsetek ten wynosi 37%. Ciekawe wnioski wynikają z deklaracji zakupowych ankietowanych. W tym roku 24% badanych osób z Unii Europejskiej zamierza kupić nowy tablet. Wśród ankietowanych z Europy Środkowej taką deklarację złożyło 21%, w Polsce – 20%.

Z badania wynika, że w skali globalnej nasycenie smartfonami jest wysokie (80% badanych z wszystkich krajów deklaruje posiadanie smartfonu, 75% w Polsce) i powoduje mniejsze niż dotychczas zainteresowanie konsumentów zakupem nowych urządzeń. Plan zakupu smartfonu w tym roku zadeklarowało w badaniu Accenture 48% respondentów, czyli o 9 punktów procentowych mniej niż w 2014 roku. Z deklaracji 47% badanych wynika, że są zadowoleni z obecnie używanego smartfonu i nie zamierzają wymienić urządzenia na nowe w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. W Polsce natomiast 40% respondentów zadeklarowało zakup nowego smartfonu w tym roku. Na podobnym poziomie jak w skali globalnej kształtuje się w Polsce poziom zadowolenia konsumentów z posiadanych obecnie smartfonów (45%).
Popyt na urządzenia mobilne utrzymuje się w Polsce i krajach Europy Środkowej na mniej więcej tym samym poziomie, ale jest niższy w porównaniu do Europy Zachodniej. Polscy konsumenci nie mają pilnej potrzeby wymiany urządzeń na nowe, szczególnie dotyczy to smartfonów, ponieważ coraz więcej osób w pełni wykorzystuje możliwości swoich urządzeń. Przypomina to trend obserwowany na rynku tabletów kilka lat temu, gdzie czas życia produktu wydłużył się z uwagi na brak znaczącej przewagi nowych modeli i wystarczającej funkcjonalności urządzeń nawet 4-letnich. Wydłuża to cykl wymiany urządzeń. Smartfony skutecznie zastępują tablety, ponieważ często oferowane są z ekranami o przekątnej powyżej 5 cali, których walory użytkowe nie ustępują tabletom – mówi Sławomir Lubak, Dyrektor Zarządzający Accenture Communications, Media and Technology w Polsce.
Interesujące wnioski z badania dotyczą preferencji polskich konsumentów, jeżeli chodzi o najczęściej wybierane marki smartfonów. Najczęściej wybierane są urządzenia Samsunga, drugie miejsce zajmuje Sony, a trzecie Nokia. Apple jest dopiero na czwartym miejscu. Dla porównania, w ujęciu globalnym marka Apple zajmuje drugie miejsce. -
Pozycja marki Apple na rynku smartfonów w Polsce wynika prawdopodobnie z preferowania przez naszych konsumentów rozwiązań otwartych pod względem dostępu do systemu operacyjnego urządzenia. Istotna jest też relatywnie wysoka cena produktów Apple – mówi Sławomir Lubak, Dyrektor Zarządzający Accenture Communications, Media and Technology w Polsce.
Z badania Accenture wynika, że rośnie zainteresowanie konsumentów urządzeniami innymi niż smartfon i tablet, podłączonymi do Internetu (IoT). W skali globalnej 13% respondentów zadeklarowało w tym roku zakup smartwatcha (7% w Polsce), 13% zamierza kupić elektroniczne opaski do monitorowania treningu (8% w Polsce), a 8% nabędzie urządzenie do odtwarzania wirtualnej rzeczywistości (3% w Polsce). Respondenci wskazywali na istotne bariery w rozwoju popytu na urządzenia IoT, do których należą obawy o bezpieczeństwo danych i zachowanie prywatności użytkowników, a także wysoka cena urządzeń obecnie dostępnych na rynku.
Wspólnym wyzwaniem, zarówno na rynkach regionalnych, jak i globalnie, dla upowszechnienia urządzeń IoT jest ochrona prywatności użytkowników, uproszczenie obsługi i obniżenie ceny. Jako istotne bariery 62 proc. badanych przez Accenture wymieniło wysoką cenę nabycia urządzeń IoT, a 31 proc. – obawy o naruszenie prywatności przy ich użyciu. Dodatkowo, na rynku polskim istotnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o szerszym wykorzystaniu urządzeń IoT jest niezawodność sieci i dostępność infrastruktury. O ile koszt dostępu do Internetu, szczególnie tego mobilnego, w Polsce należy do najniższych w Europie, o tyle w zakresie niezawodności sieci i dostępności infrastruktury przewodowej mamy sporo do nadrobienia – komentuje Sławomir Lubak, Dyrektor Zarządzający Accenture Communications, Media and Technology w Polsce.
W Polsce, na tle Europy, za większą barierę w wykorzystaniu urządzeń IoT jest uznawana kwestia bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę dostępność infrastruktury i doświadczenie klienta, dostawcy rozwiązań IoT i operatorzy telekomunikacyjni dostarczający infrastrukturę powinni myśleć o partnerstwie i zbudowaniu wspólnych relacji i rozwiązań dla klientów końcowych, tak aby dostarczyć bardziej innowacyjne usługi i lepszą obsługę klienta. Operatorzy telekomunikacyjni mogą stać się platformą dla dostawców rozwiązań IoT (jak również innych dostawców usług komplementarnych), dostarczając nie tylko usługi transmisji, lecz także bloki czy moduły funkcjonalne i usługi zarządzania infrastrukturą, tworząc w ten sposób ekosystem, silniej związując partnerów i klientów końcowych.
W Polsce można zaobserwować trend bardziej praktycznego wykorzystania rozwiązań IoT (inteligentne domy, monitoring – jako preferowane zastosowania) w odróżnieniu od zachodu Europy, gdzie przeważa ukierunkowanie na rozrywkę i udogodnienia w życiu codziennym. Można przypuszczać, że w Polsce te rozwiązania będą stawały się coraz bardziej popularne w kolejnych latach wraz z rozwojem i wzrostem poziomu życia naszego społeczeństwa – mówi Sławomir Lubak, Dyrektor Zarządzający Accenture Communications, Media and Technology w Polsce.
Wnioski z badania Accenture dotyczące korzystania z rozwiązań mobilnych w usługach finansowych wskazują na rosnące zapotrzebowanie w tym zakresie. 18% ankietowanych z wszystkich krajów korzysta, a 32% planuje korzystać z płatności mobilnych w tym roku. Podobne jest w Polsce: 12% ankietowanych deklaruje, że korzysta, a 33% planuje korzystać z płatności mobilnych.
Rosnąca popularność płatności mobilnych w Polsce wynika z bardzo dobrego przyjęcia nowych form płatności przez konsumentów w naszym kraju, takich jak płatności zbliżeniowe. Polska jest pod tym względem w czołówce światowej. Ewentualną barierą w rozwoju może być nie tyle nowość czy niekonwencjonalne metody płatności, co standaryzacja, łatwość i szybkość ich wykorzystania w konkretnej sytuacji – komentuje Sławomir Lubak, Dyrektor Zarządzający Accenture Communications, Media and Technology w Polsce.
Accenture zbadało także nastawienie konsumentów do firm technologicznych, telekomunikacyjnych i innych dostawców usług (np. bankowych). W regionie Europy Środkowej czołową pozycję pod względem zaufania klientów zajmują firmy telekomunikacyjne. Natomiast w Polsce najsilniejszym zaufaniem cieszą się banki, dla 18% respondentów banki są instytucjami najwyższego zaufania. Wysoko w rankingu plasuje się także Google i Allegro, odpowiednio 11% i 9% wskazań respondentów z Polski. Natomiast operatorzy telekomunikacyjni cieszą się dużo mniejszym zaufaniem klientów w Polsce na tle regionu – Orange 7%, Play 5%, T-Mobile 5%, a Polkomtel 3%.
Tak dobra pozycja banków pod względem zaufania w naszym kraju nie jest zaskoczeniem, podobny poziom zaufania występuje w całej Europie czy globalnie. Interesująca jest natomiast wysoka pozycja w rankingu zaufania Polaków usługodawców OTT (Over The Top) i to zarówno globalnych (Google), jak i lokalnych (Allegro). Przewyższa ona pozycję operatorów telekomunikacyjnych, co jest o tyle zaskakujące, że krajowi operatorzy często chcą uchodzić za zaufanych usługodawców, co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w postrzeganiu przez potencjalnych klientów. Polska pod tym względem różni się od regionu (Czechy, Słowacja, Węgry), gdzie operatorzy telekomunikacyjni cieszą się podobnym lub większym zaufaniem jak usługodawcy OTT, a przez to mogą mieć ułatwioną drogę do oferowania dodatkowych usług, gdzie zaufanie, ogólna preferencja i postrzeganie danej marki przez klientów ma znaczenie – mówi Sławomir Lubak, Dyrektor Zarządzający Accenture Communications, Media and Technology w Polsce.
Źródło: Accenture

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top