Nowy raport Salesforce ukazuje stopień wykorzystania rozwiązań technologicznych w sektorze usług medycznych i ochronie zdrowia. Jak wynika z badań, oczekiwania pacjentów wobec technologii i lekarzy stwarzają placówkom medycznym przestrzeń do budowania przewagi konkurencyjnej.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Raport Salefrorce „2016 Connected Patient Report. Insights into patient preferences on telemedicine, wearables and post-discharge care" przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu 2016 w USA, którego celem była analiza zastosowania różnych narzędzi technologicznych w kontakcie między lekarzem i pacjentem na poziomie podstawowej opieki medycznej oraz opieki poszpitalnej.

Rosnąca baza cyfrowych danych dotyczących pacjentów oraz nowe technologie takie jak wearables i telemedycyna mają coraz większy wpływ na kształt sektora zdrowia. Pacjenci chcą mieć możliwość komunikowania się z lekarzami w nowoczesny sposób, a także życzyliby sobie, by opieka medyczna była bardziej spersonalizowana. Badanie pokazuje, że 62% dorosłych w USA posiadających ubezpieczenie zdrowotne i prawo do podstawowej opieki zdrowotnej, w razie pilnej potrzeby, chętnie uczestniczyć będzie w wirtualnych konsultacjach w formie wideokonferencji. Aż 78% pacjentów posiadających urządzenia typu wearables (m.in. akcesoria typu smartwatch czy inteligentne bransoletki) chce, by ich lekarze mieli dostęp do gromadzonych tam danych. 61% pacjentów, którzy byli hospitalizowani lub mieli hospitalizowanego członka rodziny w ciągu ostatnich dwóch lat, uważa, że opieka poszpitalna może znacznie zyskać dzięki efektywnej komunikacji pomiędzy wszystkimi elementami sytemu opieki zdrowotnej.
Technologia daje nowe możliwości komunikacji pacjentów z lekarzami, co może poprawiać jakość opieki zdrowotnej. Dobrym przykładem są wideokonsultacje, które pozwalają dotrzeć do pacjenta niezależnie od lokalizacji i wstępnie go diagnozować lub też pomagają kontaktować się lekarzom z różnych wyspecjalizowanych ośrodków. Lepsza komunikacja ma więc przełożenie na proces leczenia i może ratować życie. Należy pamiętać, że społeczeństwo europejskie starzeje się, i z upływem lat coraz więcej osób będzie wymagało opieki, zarówno stałej, jak i pilnej. Monitoring parametrów medycznych online możliwy dzięki zastosowaniu urządzeń wearables pozwala objąć opieką znacznie większą rzeszę pacjentów bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Dodatkowo chorzy na przewlekłe choroby, takiej jak cukrzyca czy choroby krążenia mogą mieć zapewnioną lepszą ochronę, gdyż urządzenia wearables są zdolne do transmisji danych o zdrowiu pacjenta w czasie rzeczywistym. W połączeniu z odpowiednimi aplikacjami, tego typu komunikacja może mieć pozytywne przełożenie nie tylko na ochronę zdrowia, ale też na kształtowanie zdrowych nawyków np. w zakresie odżywiania czy ćwiczeń fizycznych" – powiedział Krzysztof Augustynowicz, Senior Account Executive Emerging Markets w Salesforce.
Kluczowe wnioski z badania
  • Amerykańscy pacjenci posiadający ubezpieczenie zdrowotne są usatysfakcjonowani (91%) z podstawowej opieki medycznej, ale nie wykorzystują nowych technologii do kontaktowania się ze swoimi lekarzami. Wciąż używają tradycyjnych kanałów komunikacji – np. terminy wizyt ustalają osobiście (23%) lub telefonicznie (76%).
  • 62% ubezpieczonych pacjentów pozostawia lekarzom zarządzanie swoją dokumentacją medyczną, a 29% przechowuje ją w domu, najczęściej jednak w postaci papierowych wydruków.
  • Połowa respondentów (49%) informuje, że ma tego samego lekarza od 10 lat, ale jednocześnie aż co trzeci pacjent twierdzi, że nie byłby na ulicy rozpoznany przez swojego osobistego lekarza.
  • Pacjenci popierają technologie służące do monitorowanie zdrowia oraz telemedycynę. Usługi te mogłyby mieć duży wpływ na wybór dostawcy usług opieki zdrowotnej. 62% pacjentów wybrałoby wideokonferencje jako alternatywę dla wizyty lekarza w mniej naglących przypadkach. • 59% ogółu ubezpieczonych pacjentów i ponad 70% z pokolenia millenialsów (18-34 lata) wybrałoby takiego lekarza, który oferowałby mobilną aplikację pozwalającą na umawianie wizyt, przeglądanie rachunków, wgląd do danych medycznych itd.
  • 78% pacjentów posiadających urządzenia typu wearables, chce by ich lekarze mieli dostęp do zbieranych na tych urządzeniach danych (44%) i używali ich do zdiagnozowania choroby, zanim stanie się ona poważnym zagrożeniem. Pacjenci są przekonani, że dzięki udostępnieniu osobistych danych online otrzymają bardziej spersonalizowaną opiekę Aż 67% millenialsów jest skłonnych nosić urządzenia ubieralne otrzymane od ubezpieczyciela w zmian za niższe stawki ubezpieczenia kalkulowane w oparciu o udostępniane dane.
  • 61% dorosłych twierdzi, że lepsza komunikacja pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a innymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej poprawiłaby jakość opieki medycznej po wyjściu pacjenta ze szpitala.


Aplikacje mobilne i telemedycyna są ważne dla pacjentów

Respondenci przyzwyczajeni do Internetu i mobilnego coraz częściej chcieliby korzystać z technologii mobilnych w kontakcie z lekarzem lub placówką medyczną. Aż 59% wybrałoby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze względu na możliwość udostępnienia aplikacji mobilnej pozwalającej umawiać wizyty, przeglądać rachunki i dane medyczne. Jak na razie poprzez aplikacje mobilną z lekarzami komunikuje się tylko 1% badanych. Jedna trzecia (33 %) pacjentów stwierdza, że obecnie „wirtualne" formy kontaktu z lekarzami to rozmowa przez telefon (53%) lub e-mail (28%).

Co ciekawe, 62% badanych jest otwartych na wirtualne konsultacje, takie jak wideokonferencje. Pacjenci traktowaliby tę formę komunikacji jako alternatywę dla tradycyjnych wizyt w mniej pilnych przypadkach. Dla blisko trzech czwartych (74%) byłoby to wygodne, a dla ponad połowy (52%) ułatwiłoby to życie ze względu na łatwiejsze pogodzenie wirtualnej konsultacji z planem zajęć. Dla 33% zdalny kontakt ma jeszcze jedną ważną korzyść – chodzi o mniejsze ryzyko zarażenia się od innych pacjentów.

Pacjenci chcą udostępniać dane z wearables, by móc się zdalnie diagnozować i mniej płacić za usługi medyczne

Chociaż wykorzystanie urządzeń wearables w opiece zdrowotnej nie jest obecnie powszechne, aż 62% respondentów twierdzi, że wybrałoby lekarza, który umożliwiałby komunikację zdalną w oparciu o informacje pozyskiwane z osobistych urządzeń pacjenta. Spośród ubezpieczonych dorosłych posiadających już wearables aż 78% chciałoby, aby ich lekarze mieli dostęp do danych zapisywanych na urządzeniach w celu zdalnego zdiagnozowania stanu zdrowia. Główne korzyści wymieniane w tym punkcie to możliwość uzyskania diagnozy zanim wystąpi realne zagrożenie zdrowia lub życia (tak wskazuje 39% badanych w tej grupie) oraz możliwość otrzymania bardziej spersonalizowanej opieki (33% wskazań).

Osoby urodzone po 1983 roku (millenialsi) gotowi są pójść o krok dalej: 62% posiadaczy wearables, wykorzystując osobiste urządzenia do śledzenia danych o swoim zdrowiu, gotowych jest udostępnić te dane ubezpieczycielom, aby w zamian uzyskać lepsze warunki ubezpieczenia zdrowotnego. Aplikacje do śledzenia zdrowia, sposobu odżywiania i ćwiczeń, ma na swoich osobistych urządzeniach do noszenia aż 58% użytkowników, 28% korzysta z jednej aplikacji, a 11% - z dwóch. Oczywiście znacznie częściej z dobrodziejstw tych korzystają millenialsi.

Opieka poszpitalna powinna być zintegrowana

Ponad jedna czwarta (26%) ubezpieczonych była hospitalizowana lub ma w rodzinie bliską osobę, która była hospitalizowana w ciągu ostatnich dwóch lat. Według raportu, złożoność systemu opieki zdrowotnej pojawia się po wypisaniu ze szpitala. 54% pacjentów po wypisie odwiedza co najmniej dwóch specjalistów, a 10% ponad pięciu. Nic dziwnego, że 61% hospitalizowanych lub posiadających hospitalizowanego w rodzinie uważa, że proces opieki poszpitalnej powinien zostać poprawiony, zwłaszcza w obszarze komunikacji między lekarzem prowadzącym, a innymi uczestnikami systemu służby zdrowia. Ponad 27% oczekuje, że nowoczesne technologie pozwolą na lepsze zarządzanie danymi o pacjentach przetwarzanymi przez różnych specjalistów i rozmaite placówki medyczne.

Dropbox wciąż przegrywa z pudełkiem po butach

Dzisiejsza kontakty pacjentów i lekarzami obejmujące np. rezerwację wizyt, odbiór wyników badań czy wypisywanie recept ciągle ma naturę tradycyjną – pacjenci uczestniczą w tych działaniach osobiście lub telefonicznie. Badanie Salesforce wykazało, że o ile pacjenci polegają na swoich lekarzach w kwestii zarządzania dokumentacją medyczną (62%), blisko jedna trzecia (29%) wciąż trzyma ją w domu, np. w pudełku po butach. Niezwykle rzadko (6%) pacjenci przyznają się do skanowania dokumentacji i trzymania jej na własnym komputerze lub na koncie typu Dropbox.

Blisko połowa pacjentów (48%) ma tego samego lekarza od ponad 10 lat, a jeśli zmieniali go w ciągu ostatniej dekady to w połowie przypadków robili to ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Warto zwrócić uwagę, że tylko nieliczna grupa pacjentów nie chce się leczyć u dotychczasowego lekarza z powodu pomyłki w diagnozie (5%), zbyt wysokich kosztów (5%) lub przestarzałej technologii (1%). Respondenci ogólnie są zadowoleni z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej (91%).

Polscy pacjenci też czekają na technologiczne wsparcie służby zdrowia

Coraz większy udział rozwiązań technologicznych w służbie zdrowia to trend globalny, który nie ominie również Polski. Oczekiwania polskich pacjentów będą podobne do oczekiwań pacjentów zza oceanu, nawet pomijając różnice między systemami ubezpieczeń i gwarantowanej opieki zdrowotnej.

Według najnowszego rankingu Euro Health Consumer Index w 2015 roku pod względem poziomu leczenia wśród 35 krajów byliśmy co prawda na 34 miejscu w Europie, ale potencjał naszego rynku ochrony zdrowia w zakresie technologii jest naprawdę duży. Wszystkie procesy, które zachodzą w placówce medycznej, mogą być zinformatyzowane. I co ważne, są też fundusze na informatyzację. W nowej perspektywie UE na poprawę sytuacji w służbie zdrowia Polska dostanie aż 3 mld euro, a część z tych środków będzie przeznaczona na nowe technologie, w tym na rozwiązania związane z e-zdrowiem. Środowisko medyczne wspiera zwłaszcza rozwój telemedycyny. Dla przykładu: zastosowanie formy zdalnej diagnostyki pozwoliłoby trzykrotnie zwiększyć dostęp do rehabilitacji kardiologicznej w Polsce, z której dziś korzysta zaledwie 18 proc. pacjentów po zawale.

Już teraz wartość polskiego rynku IT w sektorze zdrowia wynosi 2 mld zł, a wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej aż 5 mld euro i segment ten rośnie najszybciej w całej Europie Środkowo-Wschodniej – 8% rocznie. Inwestycje obecnie przyspieszają w związku ze zbliżającym się terminem (w 2017 r.) ustawowego obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Za pięć lat rynek IT dla służby zdrowia zwiększy wartość co najmniej do 5 mld zł (łącznie z inwestycjami w data center i zabezpieczenie danych). Program zintegrowanej informatyzacji państwa zakłada, że w roku 2020 na wizytę lekarską ponad połowa pacjentów będzie się umawiać przez serwisy internetowe. To ambitne założenia, zważywszy, że obecnie przez Internet na wizytę umawia się ok. 6%.

Badanie Salesforce „2016 Connected Patient Report” zostało przeprowadzone w czerwcu 2016 roku w USA. Wzięło w nim udział 2025 dorosłych w wieku powyżej 18 lat, z których 1736 posiadało ubezpieczenie zdrowotne i prawo do podstawowej opieki zdrowotnej.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top